Bakgrunn

Bakgrunnen for at Toftes Gave kom i drift på Helgøya, var et gavebrev som grosserer Andreas Tofte fra Kristiania utstedte i 1847. Avskrift av gavebrevet gjengis nedenfor.

Anstalten Toftes Gave ble først etablert i Munkedamsveien i Kristiania og deretter på Risebro i Ullensaker, før institusjonen ble etablert på Helgøya i 1877.

 

Grosserer Andreas Toftes Gavebrev

20. marts 1847.Kristiania                                                                                       

S. T. Kristiania magistrat.

Med nogen kjendskab til de sørgelige forhold, hvorunder en stor del af den fattige slægt voxer op, maa vistnok paatrænge sig enhver kristen bekymring herover og ønsket om dog at kunne bidrage noget til at raade bod herpaa. Den erkjendelse som et virksom middel hertil, flere i udlandet bestaaende redningsanstalter have vundet og den interesse, hvormed redningsanstalten paa Grønland allerede er omfattet, har endmere ledet hint ønske hen paa en lignende indretning i vor midte, og bevægede mig til paa Helmerschaus forrige løkke ved Peberviken at lade opføre lokaler til en saadan.

Jeg erkjender villigen, at anlægget har sine mangler, som jeg havde ønsket borte, ligesom jeg helst havde seet at kunne have garanteret indretningens selvstændige bestaaen; men dels har jeg troet dens virken og varighed bedre sikret, naar lokalerne bliver kommunens eiendom, og naar den, saaledes som ved fattiglovene tillige synes at være hyldet, støtter sig til, at den offentlige og private omsorg gjensidigen vil række hinanden haanden til gjennemførelse af indretningens formaal, dels ønsker jeg det af mig foranstaltede anlæg ved Peberviken betragtet kun som et forsøg i hin retning, der forhaabentlig ikke bliver frugtesløst eller overflødlgt, om end, hvad ingen heller end jeg ønsker, bedre ny fuldstændigere indretninger i samme øiemed maatte opstaa.

Saaledes vil det være mig kjært, hvis Kristiania kommune, hvori jeg saalænge har levet og vundet mig evner til at kunne realisere dette mit ønske, vil modtage bygningene m.m. som sin eiendom, idet jeg tillader mig at vedføie nogle grund- betingelser, hvilke, som behagelig vil sees, ene sigter til at bevare anstaltens tendens som redningsanstalt: 1. De opførte bygninger, bestaaende af:

  • A Vaaningsbygning, for drengene indeholdende foruden kjælder, gang med aflukke og loft, 9 værelser og 8 kakkelovne.
  • B ditto for pigerne, indeholdende foruden kjælder med 3 rum, gang og loft, kjøkken med 3 komfurer og 4 gryder, bryggerhus med indmuret bryggepande, 9 værelser og 6 ovne samt indre spisekammer; 
  • C Portner- bygning mellem forannævnte to huse, indeholdende 2 værelser med 2 ovne.

Disse bygninger, der alle er grundmurede og forsynede med brandgavle ogtil veien forbundne med to mure med portaler og indgangsporte, - er i forening med disse mure under 24. august 1846 takserede til brandforsikring for 6730 Spd. Senere er opført:

  • D. et hus med bindingsverk med fagmur, indeholdende badeværelse med ovn, forværelse, materialkammer og 3 læserum;
  • E, 1 do. af samme bygningsmaade og med samme indretning;
  • F. & G. 2de vedskure med tilhørende grund no. 28 litr. B ifølge opmaalingsforretning af 25. juni 1845 2880 Žal-en, hvortil er betinget, at 10 alen af de mod Øst og vest vendende sider, bestandigen skal forblive ubebyggede og ubenyt- tede til henleggelse af nogenslags urenslighed; og med følgende indventariesager: 52 sengesteder, 20 krakke, 3 vaskevandsstoler, 5 spiseborde med 10 krakker, 4 skolebænke med 4 krakke, I katheder og 2de badekar, - skjænkes som eiendom til Kristiania kommune, for at vedligeholdes som et asyl for forladte, forsømte eller moralsk fordervede børn og unge mennesker af begge kjøn, hvilke ved undervisning, tilvennen til orden og nyttig beskjeftigelse samt en i det hele omhyggelig opdragelse søges dannede til gode kristne og gavnlige medlemmer af samfundet, samt ved udgangen af asylet søges anbragte hos skikkelige folk, og, idetmindste i de 3 første aar efter udtrædelsen forbliver under asylbestyrelsens overtilsyn.

2. Indvaanere af Kristiania by med forsteder have nærmest adgang til at faa individer optagne i anstalten, dernæst indvaanere af Akers prestegjeld, og, forsaavidt hertil er plads, enhver anden kommunes indvaanere.

3. Anstalten bestyres af et repræsentantskab, bestaaende af 20 medlemmer; dog har den theologiske forening adgang til at lade sig representere med 2 medlemmer, saa at repræsentantskabet kan komme til at bestaa af 22 medlemmer.

Repræsentatskabet vælger en direktion af 5 medlemmer. Førstnevnte repræsentantskab vælges paa den maade, at de, som yder et aarligt bidrag af mindst I spd. til anstalten, danner en forening, og have stemmeret ved valg af bestyrelse saaledes, at den vælger det halve antal eller 10 representanter. Dette valg kommuniserer den straks Kristiania kommunebestyrelse, som derpå vælger det andet halve antal.

Med hensyn til kontrollen med undervisningen bør der i repræsentantskabet altid være 2 og i direktionen 1 geistlig. - 4. Den fornødne nærmere plan for indretningens bestyrelse, indre organisation og virksomhed udgaar fra direktionen, og prøves af repræsentantskabet, inden den afgives til approbation. - 5. Forøvrigt er det en selvfølge, at indretningen staar under vedkommende autoriteters (stiftsdirektionens og undervisningsdepartementets) overopsyn. - 6. Skulde, mod forhaabning antallet av de frivillige bidragende medlemmer synke ned til under 50, ophører disses ret til det i § 3 ommeldte valg, som da udelukkende gaar over til Kristiania kommunebestyrelse.1) - 7. Om forandrede omstændigheder saadant maate fordre, tilstedes det med vedtagelse af repræsentantskabet og approbation af vedkommende autoriteter (§ 5), enten temporært eller for bestandig, at forandre redningsanstalten til en anden efter forholdene mere fornøden veldædighedsanstalt, saa nær muligt af samme tendens, som redningsanstalten.

Idet jeg derhos har den ære at fremlegge oversigt over anstaltens status for 1846, og bemerker, at lønningerne nu er forøgede, tør jeg udbede underretning, hvorvidt Kristiania respektive kommunalbestyrelse vil modtage mitt tilbud,2) hvorefter, hvis fornødiges, nærmere hjemmelsdokument straks bliver udfærdiget.

Kristiania 20. marts 1847.

Ærbødigst

Andr. Tofte.

 

Efter videre overveielse afgives den nærmere bestemmelse med hensyn til det kommunalbestyrelsen overdragne valg af representanter i §§ 5 og 6, at dett-2 overdrages til formandskabet og fattigkommissionen i forening. . I - 11

Andr. Tofte.

') Kri. slutningsbemærkningen. ²)Dette vedtoges vel Kristiania repræsentantskabs beslutning af 9. juni næstefter, saalydende: «Kommunerepræsentantskabet kan ikke andet end paaskjønne hr. grosserer A. Toftes ligesaa ædle som oppofrende og betydelige gave, for hvilken repræsentationen paa komunens vegne skylder at bevidne ham dens fulde erkjendtlighed, idet man paa de af hr. Tofte opstillede grundbestemmelser i skrivelse af 20. marts d. a. med taknemlighed modtager den skjænkede eiendom, som herefter skal benævnes Andreas Toftes Gave».