Viktige årstall

År

Hendelse

1841

Landets første redningsanstalt blir etablert på Grønland i Kristiania. Den er et alternativ til fengsling av barn.
 

1847

Grosserer og ridder Andreas Tofte utsteder den 20. mars et gavebrev på en undervisningsanstalt for ”moralsk fordærvede børn” i Munkedamsveien.
 

1858

Eiendommen Risebro i Ullensaker blir innkjøpt for 12.000 spesiedaler, og anstalten Toftes Gave flyttes dit.
 

1877

Toftes Gave flyttes til Nedre Sund på Helgøya i Nes Kommune, som er innkjøpt til formålet for 17.000 spesiedaler, + 2.000 spesiedaler  for innbo og løsøre.
 

1878

Plan for anstalten blir godkjent i kongelig resolusjon. Anstalten får plass for 120 gutter mellom 10 og 15 år. En stor utbygging av anlegget starter på Nedre Sund.
 

1900

Vergerådsloven blir innført.Rundt århundreskiftet hadde til sammen mellom 2000 og 3000 barn vært innsatt i anstaltene Toftes Gave, Ulfsnesøen, Lindøen og Falstad. På Toftes Gave varierte antallet mellom 100 og 140 gutter. Enkelte år var det så mange som 160 gutter der.
 

1903

En større utbygging av anlegget med dampkjøkken, spisesal til 200 mennesker og bad for guttene. Huset var det første på Nes som hadde innlagt elektrisk strøm.
 

1907

Bjørn Evje under pseudonymet Mikael Stolpe utgir romanen ”Under loven”. Dette fører til at debatten om skolehjem kommer på dagsorden, også på Stortinget.
 

1908

En påsatt brann på Toftes Gave fører til at låven og de fleste uthusbygningene brenner ned. Den såkalte skolehjemskomiteén blir nedsatt.
 

1915

Barnevernskomiteén blir nedsatt. Den fører ikke til særlige reformer.
 

1932

Det blir foretatt en undersøkelse om hvordan det har gått med barn som Oslo Vergeråd har sendt på guttehjem i perioden 1900 - 1928, etter at de har blitt utskrevet. Undersøkelsen viser at halvparten av guttene har begått straffbare handlinger, og har blitt registrert som straffet.
 

1937

En undersøkelse av skolehjemsbarnas psykiatriske helse fastslår at en tredjedel av barna lider av ulike former for sinnssjukdom. 10 prosent hadde såkalt ”normal intelligens”, mens 85 prosent hadde lav IQ.
 

1938

Toftes Gave består av 810 mål dyrket mark, 167 mål kulturbeite og 28 mål hage. Da guttehjemmet ble etablert i 1877  bestod gården av 463 mål dyrket mark og 501 mål udyrket. 6 timer daglig var avsatt til arbeid på gården og verkstedene for guttene, mens 15 timer i uka var avsatt til klasseromsundervisning.

1947

Gardsbruket ved Toftes Gave gir ei salgsinntekt på 150.000,- kroner. Dette dekket en tredjedel av driftsutgiftene ved Toftes Gave.
 

1949

Toftes Gave blir nedlagt som guttehjem.